Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
951

Назив одобрења
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФНИХ СТАВОВА ЗА КОРИСНИКЕ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМА

Сврха одобрења
Дистрибуција електричне енергије по регулисаним цијенама и равноправан положај свих учесника у условима регулисаног монопола

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Грана:
- Дистрибуција електричне енергије
Шифра:
D 35.1.35.13

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Нада Ћеранић; Мирко Вулетић

Адреса:  Српска улица 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-417; 059/272-419

Имеил:  nada.ceranic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)
Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Пословник о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/10)
Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу (Службени гласник Републике Српске број 123/08)
Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске број 70/10)
Правилник о извјештавању (Службени гласник Републике Српске број 70/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Технички и енергетски подаци на редовном мјесечном, тромјесечном и годишњем нивоу у складу са одредбама члана 11. Правилника о извјештвању

Обавезна документација
- Комплет финансијских извјештаја укључујући Извјештај о финансијском положају - биланс стања, Извјештај о укупном резултату у периоду - биланс успјеха, извјештај о токовима готовине, извјештај о промјенама на капиталу, напомене (ноте) уз финансијски извјештај, порески биланс и бруто биланс у складу са Јединственим регулаторним контним планом - у року од 15 дана од дана подношења надлежном органу периодичног и годишњег финансијског извјештаја;
- Регистар сталних средстава за обављање дјелатности за коју се извјештава - уз годишњи финансијски извјештај;
- Извјештај о пословању - у року од 15 дана од дана усвајања од стране надлежног органа корисника дозволе;
- Ревидирани финансијски извјештај са извјештајем независног ревизора - у року од 90 дана од дана достављања надлежном органу годишњих финансијских извјештаја;
- Електроенергетски, односно биланс природног плина за наредну годину - најкасније посљедњег дана календарске године која претходи години за коју се доноси, а његово остварење - у року од 15 дана од дана истека године за коју је донесен;
- Електроенергетски, односно биланс природног плина за наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која претходи периоду за који се биланс доноси;
- План пословања за наредну годину - најкасније посљедњег дана календарске године која претходи години на коју се односи;
- План пословања за наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која претходи периоду за који се биланс доноси;
- План инвестиција за наредне три године - најкасније посљедњег дана у години, која претходи периоду за који се биланс доноси;
- Годишњи извјештај о остварењу плана инвестиција - за сваку годину трогодишњег инвестиционог плана уз извјештај о пословању;
- Дугорочни план развоја за најмање пет наредних година - најкасније посљедњег дана календарске године која претходи периоду на који се односи.

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
270 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор пред Окружним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Обавезна документација се предаје у оригиналу или овјереној копији.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.