Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
931

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА СНАГЕ ПРЕКО 1МW

Сврха одобрења
Обезбјеђење недискриминирајућег положаја подносиоца захтјева, брз и економичан поступак те доношење праведне одлуке по захтјеву

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Грана:
- Производња електричне енергије
Шифра:
D 35.1.35.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Небојша Сушић; Мирко Вулетић

Адреса:  Српска улица 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-400; 059/272-410; 059/272-412; 059/272-419

Имеил:  regulator@reers.ba; nsusic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)
Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини једнократних регулаторних накнада (Службени гласник Републике Српске број 49/10)
Правилник о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске бр. 39/10 и 65/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о подносиоцу захтјева
- Основни технички подаци за електроенергетски објекат
- Подаци о врсти електроенергетског објекта

Обавезна документација
- Изјаве уз захтјев (7 изјава)
1.да је регистрован за обављање дјелатности
2.да стварно располаже довољним властитим финансијским средствима
3.да може прибавити финансијска средства
4.да му није одузимана дозвола
5.да му није изречена забрана обављања дјелатности
6.да прихвата регулаторну накнаду
7.да су достављени подаци тачни и вјеродостојни
- Докази уз захтјев (14 доказа)
- Извод из судског регистра
- Матични број јединственог регистра и ЈИБ број
- Статут (правна лица)
- Документација о располагању властитим средствима или приступ кредитима
- Увјерење о забрани за подносиоца захтјева и некажњавању за заступника
- Студија изводљивости објекта
- Студија о процјени утицаја на животну средину
- Еколошка дозвола (ако је предвиђено законом и прописима)
- Водопривредна и/ или водозаштитна сагласност
- Урбанистичка сагласност
- Уговори или други доказ о додјели концесије
- Документација о претходном искуству изградње или реконструкције
- Документација о распореду и дужини трајања могућих прекида испоруке
- Административна такса
- Образац захтјева
- Потврда/изјава подносиоца захтјева о поднесеним захтјевима, те добијеним дозволама од других регулаторних комисија

Накнада у КМ
Електране од 1-10МW - од 1000 до 3250 КМ, 10-100МW - од 3250 до 6850 КМ, преко 100МW од 6850 КМ и 1000 КМ за изградњу дистрибутивног објекта снаге изнад 1МW

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
120 дана

Вријеме важења одобрења
До 6 година од дана издавања дозволе

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Након истека периода важења по поступку и условима за издавање нове дозволе (у случају континуитета активности захтјев за продужење поднијети најкасније три мјесеца прије истека периода важења дозволе).

Разлози за престанак важења одобрења
Ако радови нису започели у року одређеном у дозволи (од 6 мјесеци до 2 године).

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор пред Окружним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Обавезна документација се предаје у оригиналу или овјереној копији.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.