Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
229

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Сврха одобрења
Одобравање физичким лицима вршење функције члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање послова чланова управе друштва за управљање инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске број 107/06)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Подаци набројани у Упитнику за кандидата за члана надзорног одбора (образац У-КЧНО)
Захтјев за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање мора да садржи функције и овлашћења за које се кандидат именује, критеријуме на основу којих је процијењена примјереност предложеног кандидата и разлоге и циљеве који се желе постићи именовањем предложеног кандидата.

Обавезна документација
- биографија с детаљним подацима о стеченом образовању и радном искуству (трајање образовања, посебна знања, специјализације, објављени стручни и научни радови, назив правних субјеката у којима је кандидат до сада радио, период рада, опис послова)
- фотокопија личне карте, а за стране држављане фотокопија пасоша
- доказ о високој стручној спреми кандидата, а за страно лице исправа и превод те исправе у складу са чланом 8. став 4. овог правилника
- доказ о посједовању најмање трогодишњег радног искуства на руководећим положајима у друштву, односно пет година искуства у пословима који се могу упоредити с пословима који се могу упоредити с пословима друштва
- фотокопија радне књижице, а за стране држављане одговарајућа исправа којом се доказује радни стаж код досадашњих послодаваца, преведена и овјерена
- радна дозвола за стране држављане, ако заснива радни однос у друштву за управљање
- увјерење о некажњавању издато од надлежног органа, а за стране држављане увјерење надлежног органа земље чији је држављанин, те овјерен превод
- увјерење надлежног суда да се не води кривични ни прекршајни поступак
- ако су сви кандидати за чланове управног одбора страни држављани, најмање један кандидат мора имати потврду о знању једног од језика који је у службеној употреби у Републици Српској, издату од стране надлежне институције и потврду о боравишту у Републици Српској
- доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије
- попуњен Упитник за кандидата за члана управног одбора друштва (образац У-КЧУО)
- одлука о именовању члана управног одбора

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
У складу с мандатом.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одузимање дозволе од стране Комисије или оставка и разрјешење члана.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.