Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
212

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ

Сврха одобрења
Издавање дозволе за пословање домаћем или страном физичком или правном лицу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Дјелатности управљања фондовима

Грана:
- Дјелатности управљања фондовима
Шифра:
K 66.3.66.30

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Карџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)
Правилник о издавању дозволе за пословање и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске број 105/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Подаци садржани у Упитнику за подносиоца захтјева за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима (образац У-ДПДУИФ)

Обавезна документација
а) оснивачки акт и статут друштва за управљање
б) пословни план за прве три године рада друштва за управљање, који мора да садржи планирани обим инвестиционих фондова које друштво за управљање намјерава да понуди на тржишту, организациону шему друштва за управљање и податке о структури запослених
в) попис чланова друштва за управљање, њихова имена и презимена, адреса односно фирма и сједиште, номинални износ и проценат акција, односно удјела који припадају члановима у основном капиталу друштва за управљање
г) доказ о испуњености услова у погледу подобности лица с квалификованим учешћем у друштву за управљање
д) попис повезаних лица друштва за управљање
ђ) доказ о организационој оспособљености у складу са законом и прописима Комисије
е) доказ о кадровској оспособљености у складу са законом и прописима Комисије
ж) доказ о техничкој оспособљености с детаљним списком хардвера, софтвера и комуникационе опреме која ће бити у употреби, планом њиховог одржавања и иновације како би се обезбиједиле одговарајуће перформансе и капацитет, који ће бити у стању да подрже све захтјеве који се односе на послове вођења, администрирања и извјештавања о раду фондова којим друштво за управљање управља
з) документација о оснивачима, односно члановима друштва за управљање
1) за правна лица:
- извод из судског регистра или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, све до извода из судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности
- подаци о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у другим правним лицима у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица
- кратак приказ пословних активности за претходне три године
- финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за три претходне пословне године, односно уколико је друштво основано унутар протекле три године, финансијске извјештаје и извјештаје ревизора за сваку годину од оснивања
- консолидоване и ревидиране финансијске извјештаје тог лица за три претходне пословне године, односно уколико је друштво основано унутар протекле три године, финансијске извјештаје за сваку годину од оснивања, ако се ради о друштву које подлијеже обавези састављања консолидованих и ревидираних финансијских извјештаја
- доказ да је надлежни регулаторни орган матичне државе одобрио страном правном лицу учешће у оснивању друштва за управљање, ако је то предвиђено законом матичне државе или изјаву страног правног лица да му такво одобрење није потребно
2) за физичка лица:
- копија идентификационог документа (лична карта или пасош)
- увјерење о некажњавању издато од надлежног органа, а за стране држављане увјерење државе чији је држављанин
и) доказ о обезбјеђењу и поријеклу оснивачког капитала (извод с новчаног рачуна, извод из земљишних књига, рјешење пореске управе, извод из регистра хартија од вриједности, извод из регистра пословних субјеката и др.)
ј) интерни акт којим уређује процедуре спречавања прања новца и финансирања тероризма
к) правила пословања друштва за управљање
л) документацију која се прилаже уз захтјев за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора и извршног директора и попуњен упитник, у складу са Правилником о издавању дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање
љ) доказ о уплати накнаде према тарифи Комисије
попуњен Упитник за подносиоца захтјева за издавање дозволе за пословање друштву за управљање инвестиционим фондовима, који је саставни дио овог правилника (образац У-ДПДУИФ)
Ако захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање подноси већ основано привредно друштво, уз захтјев за издавање дозволе за пословање друштва за управљање, поред документације из члана 2. овог правилника, прилажу се и:
а)финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за три претходне пословне године, односно ако је друштво основано унутар протекле три године, финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за сваку годину од оснивања и
б) консолидовани и ревидирани финансијски извјештаји за три претходне пословне године, односно ако је друштво основано унутар протекле три године, финансијски извјештаји и извјештаји ревизора за сваку годину од оснивања, ако се ради о друштву које подлијеже обавези састављања консолидованих финансијских извјештаја

Накнада у КМ
10.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.