Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
215

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА РАД БЕРЗИ ИЛИ ДРУГОМ УРЕЂЕНОМ ЈАВНОМ ТРЖИШТУ

Сврха одобрења
Дефинисање и обезбјеђење услова за ефикасно обављање трговине са хартијама од вриједности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Пословање финансијског тржишта
Шифра:
K 66.1.66.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
За акционаре-правна лица:
- подаци о називу, сједишту, матичном броју и броју свих трансакционих рачуна правног лица
- подаци о имену и презимену и ЈМБГ лица које је законски заступник правног лица

Обавезна документација
- Оснивачки акт
- Статут
- Правила берзе
- Одлука о накнадама берзе
- Доказ о посједовању развијеног информационог система за
берзанску трговину и систем за јавно објављивање података
- Доказ о праву својине на пословном простору или уговор о
закупу пословног простора
- Доказ о постојању организационих дијелова за ефикасно и
јединствено обављање послова берзе
- Извод из судског регистра за осниваче берзе
- Доказ о уплати основног капитала у новцу
- Доказ да је берза на неодређено вријеме запослила одговајући број брокера
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
20.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема ограничења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
У складу са чланом 178. Закона о тржишту хартија од вриједности

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
Уз дозволу за рад берзе истовремено са тим даје се сагласност на општа акта.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.