Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
214

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА РАД БЕРЗАНСКОМ ПОСРЕДНИКУ

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности у смислу обављања трговине и посредовања у трговини истим

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Посредовање у пословима са хартијама од вриједности и робним уговорима
Шифра:
K 66.1.66.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о условима и поступку издавања дозволе берзанском посреднику за обављање послова са хартијама од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 119/06 и 26/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
У ПОГЛЕДУ АКЦИОНАРА:
За акционаре-физичка лица:
- подаци о имену, презимену и ЈМБГ за сваког акционара
За акционаре-правна лица: подаци о називу, сједишту, матичном броју и броју свих трансакционих рачуна правног лица
- подаци о имену, презимену и ЈМБГ за лице које је законски заступник правног лица
- име и презиме, ЈМБГ и подаци за контакт за чланове управног и надзорног одбора и директора

Обавезна документација
- Оснивачки акт
- Статут
- Правила пословања брокерско-дилерског друштва
- Акт о накнадама за обављање послова са хартијама од вриједности
- Извод из судског регистра када захтјев подноси брокерско-дилерско друштво које већ посједује дозволу за обављање појединих послова са харитјама од вриједности
- Доказ о уплати основног капитала у новцу
- Изјава сваког акционара брокерско-дилерског друштва да нема сметњи у вези стицања акција према одредбама овог закона
- Доказ да је брокерско-дилерско друштво на неодређено вријеме запослило одговајући број брокера, инвестиционих савјетника и инвестиционих менаџера у складу са чланом 65. овог закона
- Подаци о лицима са посебним овлашћењима и одговорностима
увјерење надлежног органа да не постоје сметње из члана 67. став 2. овог закона
- Доказ о уплати прописане накнаде
- Увјерење надлежног органа да не постоје сметње из члана 67. став 2. Закона (за акционаре - физичка лица)
- Овјерена копија акта (са свим прилозима) надлежног регистрационог органа, код којег је регистровано правно лице, а ако је акционара страно правно лице и превод наведеног акта овјерен од стране овлашћеног преводиоца (за акционаре - правна лица)
- Потврда надлежног органа о измиреним пореским обавезама правног лица (за акционаре - правна лица)
- Увјерење надлежног органа да за законског заступника правног лица не постоје сметње из члана 67. став 2. Закона (за акционаре - правна лица)
- Овјерена и потписана потврда правног лица да не постоје сметње у погледу ограничења стицања акција из члана 72. став 1. Закона (за акционаре - правна лица)
- Овјерена и потписана потврда берзанског посредника да посредно нити непосредно не посједује акције у другом брокерско-дилерском друштву (за берзанског посредника који већ посједује дозволу Комисије за обављање других послова са хартијама од вриједности)
- Копија картона депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на привременом рачуну
- Овјерена копија дипломе/увјерења о стицању високе стручне спреме (за чланове управног и надзорног одбора и директора, односно руководиоца)
- Овјерена копија радне књижице на основу које су видљиви подаци о три године радног искуства у високој стручној спреми (за чланове управног и надзорног одбора и директора, односно руководиоца)
- Увјерење надлежног органа да наведено лице није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано Законом, за које је наступила правна посљедица осуде док та посљедица траје (за чланове управног и надзорног одбора и директора, односно руководиоца)
- Потписана изјава, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведено лице није запослено, нити је члан управе или надзорног одбора другог берзанског посредника (за чланове управног и надзорног одбора и директора, односно руководиоца)
- Копија уговора о раду на неодређено вријеме, потписаног и овјерног од стране брокера/инвестиционог савјетника/ инвестиционог менаџера и овлашћеног лица берзанског посредника или потписана и овјерена изјава поднисиоца захтјева да ће засновати радни однос на неодређено вријеме са лицима која ће обављати послове за које се тражи дозвола
- Овјерена копија дипломе о стеченој стручној спреми, потврда о прописаном радном искуству, као и увјерење о положеном стручном испиту за стицање одговарајућег звања (за све запослене)
- Доказ о власништву пословног простора (оригинални извод из одговарајуће земљишно-књижне евиденције) или уговор о закупу пословног простора (потписан и овјерен код надлежног органа), при чему закуп не може трајати краће од 5 година
- Доказ да пословни простор омогућава физички одвојено обављање појединих послова са хартијама од вриједности
спецификација опреме и одговарајућег програма, документација о стицању информационог и комуникационог система (право својине, дугогодишњи закупи, лизинг и сл.)
- Процедуре интерне контроле којима се обезбјеђује заштита интереса клијената и заштита података о пословању берзанског посредника

Накнада у КМ
7.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Ако континуирано испуњава услове и обавезе и поднесе захтјев за продужење најкасније 30 дана прије дана истека дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
У накнади за издавање дозволе садржана је и накнада за давање сагласности на правила, цјеновник и друга општа акта којима се регулишу услови и обављање послова берзанског посредника.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.