Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
285

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИНОСТРАНСТВУ

Сврха одобрења
Омогућавање резиденту отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство финансија

Контакт особа:  Жаклина Тица

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-184

Имеил:  z.tica@mf.vladars.net

Закон(и)

Закон о девизном пословању (Службени гласник Републике Српске бр. 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о условима за отварање девизног рачуна у иностранству (Службени гласник Републике Српске бр. 92/15 и 66/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева
- Намјена за отварање девизног рачуна у иностранству

Обавезна документација
- Захтјев;
- Изјава о непостојању евидентираних неизмирених доспјелих обавеза на рачуну код овлашћене организације за обављање платног промета;
- Доказ о уплати административне таксе у износу од 70 КМ, у складу са Законом о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЈЕНЕ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ ОТВАРАЊЕ ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИНОСТРАНСТВУ
- За извођење инвестиционих радова у иностранству до 30% вриједности уговореног посла, за потребе финансирања инвестиционих радова, у складу са уговором о извођењу инвестиционих радова, подноси се копија уговора о извођењу инвестиционих радова
- За плаћање трошкова представништва и пословних јединица основаних у иностранству, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање, подноси се копија акта о оснивању, односно регистрацији представништва и пословне јединице у иностранству, и спецификација просјечних трошкова
- За плаћање трошкова резидената који пружају услуге у међународном робном и путничком промету, подноси се копија регистрације за обављање спољнотрговинског промета и спецификација просјечних трошкова
- За плаћање трошкова друштва за осигурање, подноси се копија сагласности Агенције за осигурање Републике Српске и спецификација просјечних трошкова
- За добијање страних донација - до износа и под условима из уговора о донацији, подноси се копија уговора о донацији
- За полагање гарантног депозита - до износа из уговора закљученог са страним партнером или износа предвиђеног прописом стране земље, или расписаним међународним тендером, односно лицитацијом, подноси се копија једног од слиједећих докумената: уговора, захтјева страног партнера, превода прописа стране земље или услова из расписаног међународног тендера, односно лицитације
- За купопродају хартија од вриједности које резиденти обављају у складу са законом, подноси се копија уговора закљученог са овлашћеним учесником на организованом тржишту хартија од вриједности у иностранству и извода прописа односне земље на основу којег је држање девиза на рачуну код банке у иностранству услов за купопродају хартија од вриједности
- За наплате по судским рјешењима у иностранству за које је условљено или обавезно отварање девизног рачуна у иностранству, подносе се копије одговарајућег рјешења
- За потребе школовања или стручног усавршавања у иностранству у трајању од најмање шест мјесеци непрекидно, подноси се потврда о школовању или стручном усавршавању коју је издала страна институција
- За потребе лијечења у иностранству, подноси се препорука или упутница за лијечење у иностранству
- За наплату потраживања у иностранству у нетрансферабилној валути (домицилној валути која се не може трансферисати) или ако је наплата условљена прописима стране земље, или захтјевом иностраног партнера, чију оправданост оцјењује Министарство финансија, подноси се документација на основу које се утврђује оправданост захтјева
- За истраживачке радове у иностранству, подноси се копија уговора о концесији за те радове
- За реализацију иностраног финансијског кредита, чије је коришћење условљено отварањем рачуна код банке у иностранству, подноси се копија уговора о финансијском кредиту

Накнада у КМ
70

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Годину дана уз могућност продужења; изузетно: најдуже док траје обавеза из уговора

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Захтјев поднесен прије истека рока важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Истек рока важења и коришћење рачуна за намјене за које исто није издато

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешења су коначна у управном поступку и против истих се не може изјавити жалба. Резидент има право покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој Луци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.