Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
902

Назив одобрења
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ

Сврха одобрења
Самопријављивање пореских обавеза од стране пореских обавезника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Пореска управа Републике Српске

Контакт особа:  Перса Паић, Ксенија Војновић

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/308-185, 051/337-764

Имеил:  persa.paic@poreskaupravars.org; ksenija.vojnovic@poreskaupravars.org

Закон(и)

Закон о рударству (Службени гласник Републике Српске број 59/12)
Закон о посебним републичким таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03, 14/04, 41/05, 51/06 и 52/14)
Закон о порезу на непокретности (Службени гласник Републике Српске број 91/15)
Закон о порезу на доходак (Службени гласник Републике Српске бр. 60/15 и 5/16)
Закон о порезу на добит (Службени гласник Републике Српске бр. 94/15 и 1/17)
Закон о пореском поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16)
Закон о Пореској управи - пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске бр. 112/07 и 22/08)
Закон о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (Службени гласник Републике Српске бр. 85/03, 75/10 и 78/11)
Закон о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 59/13)
Закон о комуналним таксама (Службени гласник Републике Српске број 4/12)
Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)
Закон о доприносима (Службени гласник Републике Српске бр. 116/12 и 103/15)
Закон о боравишној такси (Службени гласник Републике Српске бр. 78/11 и 106/15)
Закон о заштити од пожара (Службени гласник Републике Српске број 71/12)
Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске бр. 75/08 и 60/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у РС (Службени гласник Републике Српске бр. 16/10, 6/11 и 47/13)
Правилник о упису у фискални регистар непокретности (Службени гласник Републике Српске бр. 16/09 и 87/09)
Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности (Службени гласник Републике Српске бр. 29/09, 33/09 и 22/12)
Правилник о примјени Закона о порезу на доходак (Службени гласник Републике Српске бр. 22/11, 22/14, 2/15 и 91/15)
Правилник о примјени Закона о порезу на добит (Службени гласник Републике Српске бр. 129/06, 110/07, 114/07, 62/08, 122/10, 73/11, 17/13, 21/13 и 99/13)
Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (Службени гласник Републике Српске број 4/13)
Правилник о начину утврђивања висине концесионе накнаде за коришћење минералних сировина (Службени гласник Републике Српске бр. 05/03 и 59/05)
Правилник о условима и начину приређивања кладионичких игара на срећу (Службени гласник Републике Српске 34/13)
Правилник о начину обрачуна и евидентирања добитка од игара на срећу (Службени гласник Републике Српске бр. 92/09 и 110/10)
Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса (Службени гласник Републике Српске број 19/11)
Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе (Службени гласник Републике Српске број 49/06)
Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава посебних намјена за шуме (Службени гласник Републике Српске бр. 29/09, 47/09, 98/10, 106/11 и 68/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив пореског обвезника
- ЈИБ/ЈМБГ
- Адреса и сједиште
- Порески период
- Основица за обрачун пореза
- Пореска стопа
- Износ пореза или фиксни износ

Обавезна документација
- Формулар пореске пријаве
Приликом подношења захтјева за издавање пореске картице - Образац 1001, осим формулара пореске пријаве, потребно је доставити сљедеће:
- Изјава о заједничком домаћинству (кућна листа), овјерена од стране надлежног органа
- Доказ о висини примљене отпремнине од стране послодавца за оне издржаване чланове којима је у претходној години престао радни однос због одласка у пензију или због тога што су проглашени технолошким вишком
- Извод из матичне књиге вјенчаних, уколико је издржавани члан брачни друг-супружник
- Потврда/увјерење о незапослености Завода за запошљавање, уколико је издржавани члан незапослен
- Увјерење о пословној способности од Центра за социјални рад, уколико је издржавани члан пословно неспособан
- Чек посљедње исплаћене пензије и рјешење о пензије, уколико је издржавани члан пензионер
- Извод из матичне књиге рођених, уколико је издржавани члан дијете
- Потврда/увјерење од образовне установе, уколико је издржавани члан на школовању
- Извод из матичне књиге рођених пореског обвезника, уколико је издржавани члан родитељ
- Копија уговора о стамбеном кредиту
- Изјава да је кредит узет за једну и једину некретнину ради рјешавања свог стамбеног питања и чланова његовог заједничког домаћинства и да он и чланови његовог домаћинства нису власници ни сувласници стамбене јединице у земљи нити у иностранству
- Доказ од банке са којом је закључен уговор о износу камате која ће се плаћати у години за коју се остварује право на умањење

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.