Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
211

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ И ПРИЈАВА УПИСА У РЕГИСТАР ФОНДОВА

Сврха одобрења
Улагања у смислу члана 78. и 79. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Трустови, остали фондови и слични финансијски субјекти

Грана:
- Трустови, фондови и слични финансијски субјекти
Шифра:
K 64.3.64.30

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме лица овлаштеног за заступање
- Адреса, број телефона, факса и електронска адреса друштва за управљање
- Име и презиме, адреса, број телефона и факса, електронска адреса чланова првог сазива надзорног одбора фонда
- Подаци о дозволи за пословање које је друштво добило од Комисије

Обавезна документација
- Фирма друштва за управљање
- Фирма фонда
- Статут фонда
- Проспект фонда
- Одлука о именовању чланова првог надзорног одбора и њихове писмене изјаве о прихватању именовања
- Уговор закључен између надзорног одбора фонда и друштва за управљање
- Уговор са банком депозитаром и копија извода из судског регистра за банку
- Захтјев за уврштавање акција фонда на берзу или уређено јавно тржиште, те писмена потврда берзе да акције фонда, судећи према приједлогу, испуњавају услове за уврштавање
- Фирма ревизора, извод из судског регистра и основни подаци о ревизору
- Циљеви улагања фонда
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако је основан на одређено вријеме онда истеком рока или испуњавањем других услова сходно одредбама Закона о предузећим­а.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
У поступку давања дозволе истовремено се даје сагласност на општа акта фонда (статут, проспект, уговор о управљању и избор депозитара фонда).

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.