Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
655

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПУТОВАЊА - ДЈЕЛАТНОСТ ТУРОПЕРАТОРА

Сврха одобрења
Лиценцом се утврђује способност путничке (туристичке) агенције за обављање дјелатности организације путовања у земљи и иностранству.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Административне и помоћне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Путничке агенције, тур-оператери, остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности

Област:
- Дјелатности путничких агенција и тур-оператера

Грана:
- Дјелатности тур-оператера
Шифра:
N7979.1.79.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Марио Вукић; Весна Лончар

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-745; 051/338-743

Имеил:  m.vukic@mtt.vladars.net; v.loncar@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о туризму (Службени гласник Републике Српске бр. 70/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о ближим условима и поступку за издавање лиценце за организацију туристичког путовања (Службени гласник Републике Српске број 119/11)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање лиценце се подноси Министарству трговине и туризма и садржи сљедеће:
- Овјерена копија рјешења о упису у судски регистар (5-6 страница)
- Потврда надлежног органа да над путничком агенцијом није отворен поступак стечаја или ликвидације (1 страница)
- Потврда надлежног суда да туроператору није изречена заштитна мјера забране обављања дјелатности, нити је одговорном лицу туроператора изречена мјера безбједности вршења дјелатности, позива и дужности
- Рјешење Пореске управе о одређивању ЈИБ броја или увјерење Управе за индиректно опорезивање о одређивању ПДВ броја (1 страница)
- Одлука о оснивању пословнице (копија општег акта путничке агенције или извод из тог акта) (1-3 странице)
- Списак и адресе пословница путничке агенције
- Овјерена копија акта о организацији и систематизацији радних мјеста или извод из тог акта или списак запослених који директно раде на пословима организације туристичких путовања (1-3 странице)
- Доказ у погледу стручне спреме за све запослене (овјерена копија дипломе о стручној спреми, доказ о посебном знању страног језика)
- Опште услове путовања сачињене у складу са чланом 26. Закона о туризму (2-5 страница)
- Доказ о обезбјеђењу финансијских средстава (гарантни полог у износу од 20.000 КМ или осигурану гаранцију банке, односно гаранцију осигуравајућег друштва у висини наведеног полога (1 страница)
- Полиса осигурања
- Доказ о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања који издаје Пореска управа Републике Српске
- Списак реализованих туристичких пакет-аранжмана или излета у претходном периоду који је овјерен од одговорног лица организатора туристичког путовања
- Доказ о обављању послова субагента из члана 31. став 5. Закона.

Накнада у КМ
60

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Лиценца подлијеже ревизији након истека рока од три године. Уколико агенција испуњава услове за обављање дјелатности организације путовања, лиценца се аутоматски продужава на нови трогодишњи период.

Разлози за престанак важења одобрења
На основу захтјева носиоца лиценце и подјелом туроператора на два или више друштава или престанком постојања туроператора.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Лиценца је коначна и против ње није дозвољена жалба, али се тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.