Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
936

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ СКЛАДИШТЕЊА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗА СКЛАДИШТЕЊА ПРИРОДНИМ ГАСОМ

Сврха одобрења
Давање овлаштења за обављање дјелатности складиштења и управљање системом за складиштење природног гаса

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња гаса; дистрибуција гасовитих горива цјевоводима

Грана:
- Производња гаса
Шифра:
D 35.2.35.21

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Контакт особа:  Небојша Сушић; Мирко Вулетић

Адреса:  Српска улица 2, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  059/272-412; 059/272-419

Имеил:  nsusic@reers.ba; mvuletic@reers.ba

Закон(и)

Закон о гасу (Службени гласник Републике Српске бр. 86/07 и 121/12)
Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске број 49/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о издавању дозвола (Службени гласник Републике Српске бр. 39/10 и 65/13)
Одлука о висини једнократних регулаторних накнада (Службени гласник Републике Српске број 49/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Општи подаци о подносиоцу захтјева
- Основни технички подаци
- Основни финансијски подаци
- Квалификациона структура запосленог особља
- Подаци о корисницима складишног система

Обавезна документација
- Изјаве уз захтјев (12 изјава)
1.да је регистрован за обављање дјелатности
2.да располаже стручно оспособљеним радницима
3.да стварно распола?е довољним властитим финансијским средствима
4.да може прибавити финансијска средства
5.о свим отвореним трансакцијским рачунима и њиховом статусу
6.да стварно располаже објектима, постројењима и уређајима и опремом неопходном за обављање дјелатности
7.да му није одузимана дозвола за обављање дјелатности
8.да му није одређена одлука надлежног органа о мјерама безбједности или забрана вршења позива
9.да је предузеће отклонило евентуалне недостатке што се тиче техничке исправности, заштите на раду и заштите животне средине
10.да прихвата регулаторну накнаду
11.да су достављени подаци тачни и вјеродостојни
12.о уведеном сертификованом систему квалитета по међународним ИСО стандардима или плану увођења система

- Докази уз захтјев (24 доказа)
- Извод из судског регистра
- Матични број јединственог регистра и ЈИБ број
- Статут (правна лица)
- Организациона структура и списак запослених
- Географска карта подручја на коме се обавља дјелатност складиштења природног гаса са шематским приказом
- Попис објеката, постројења, опреме и уређаја са техничким параметрима
- Изјава/потврда о осигурању постројења и опреме за обављање дјелатности
- Закључени уговори са утицајем на техничкµ/стручнµ квалификованост
- Употребне дозволе према законима из области уређења простора и грађења
- Еколошке дозволе у складу са законом
- Уговор о концесији, ако се дјелатност обавља на основу концесије или важећи правни акт о повјеравању обављања енергетске дјелатности
- Опис система мјерења и праћења параметара квалитета гаса и квалитета испоруке
- Планови и извештаји о одржавању складишног система у посљедње три године
- Записници и рјешења надлежних инспрекцијских органа
- Важећа правила рада складишног система
- Годишњи и трогодишњи план пословања
- Уговори закључени са учесницима на тржишту природног гаса
- Комплет финансијских извјештаја за претходне три године
- Потврде пословних банака да подниосилац захтјева располаже са довољним властитим средствима или да има могућност кредитног задужења
- Потврде пословних банака о свим отвореним трансакцијским рачунима подносиоца захтјева и њиховом статусу
- Уговори о кредитима са отплатним планом уколико се обављање дјатности финансира на тај начин
- Увјерење надлежног органа да подносиоцу захтјева или његовом законском заступнику не траје изречена мјера забране рада
- Увјерење надлежног суда да се над подносиоцем захтјева не води стечај или ликвидациони поступак
- Докази о уплати једнократне регулаторне накнаде за обреду захтјева за дозволу

Накнада у КМ
1500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
У поступку према Правилнику као за изадавање нове дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења
Необнављање дозволе, одузимање дозволе, истеком рока важења дозволе.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор пред Окружним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Обавезна документација се предаје у оригиналу или овјереној копији.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.