Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
071

Назив одобрења
ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ АКТУАРСКИХ ПОСЛОВА И ЊИХОВ УПИС У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ АКТУАРА

Сврха одобрења
Издавање овлаштења за обављање актуарских послова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић­-Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића број 8/2, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске бр. 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за стицање и повлачење звања овлашћеног актуара (Службени гласник Републике Српске бр. 57/06 и 71/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за издавање овлаштења за обављање актуарских послова/оригинал
- Увјерење о држављанству/оригинал
- Овјерена изјава којом лице доказује да није осуђивано за кривична дјела из привредног криминала/оригинал
- Потврда да се не води кривични поступак/оригинал
- Овјерена копија дипломе/овјерена копија
- Овјерена изјава којом лице доказује да му до сада, није одузимано овлаштење за обављање актуарских послова/оригинал
- Увјерење о положеним испитима за полазника постдипломског студија из актуарства/оригинал
- Доказ о уплати накнаде за издавање овлаштења

Накнада у КМ
2.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење се не продужава/рјешење нема рока.

Разлози за престанак важења одобрења
Услови предвиђени чланом 18. Правилника о условима за стицање и повлачење звања овлашћеног актуара.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.