Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
831

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА ИЗВОЗ НЕОПАСНОГ ОТПАДА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сврха одобрења
Ради привременог складиштења и рециклирања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радмила Костић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/339-507

Имеил:  r.kostic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13 и 106/15)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за извоз, увоз и транзит отпада (Службени гласник Републике Српске број 5/16)
Уредба о листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада (Службени гласник Републике Српске број 86/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Податке о процесима третирања и одлагања отпада у складу са Правилником о категоријама отпада са каталогом, Службени гласник Републике Српске, број 39/05
- Назив примаоца отпада, локација постројења за третман и одлагање, као и врсту и важење дозволе за рад постројења
- Начин на који је ријешен превоз и осигурање трећих лица да се покрију трошкови у случају штете
- Податке о извору, саставу и количини отпада и податке о произвођачу (попунити обавјештење које достави Министарство)

Обавезна документација
- Општа документација која подразумијева Обавјештење о прекограничном кретању отпада и Документ о прекограничном кретању отпада
- Посебна документација:
1) уговор, закључен између извозника и увозника отпада, с роком важења до завршетка испоруке отпада и с регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран или одложен како је намјеравано
2) изјава извозника отпада о врсти, количини, саставу и технолошком процесу из којег настаје отпад, као и о разлозима извоза
3) доказ да су увозник и извозник отпада регистровани за обављање дјелатности управљања отпадом
4) доказ да превозник отпада има лиценцу за обављање међународног друмског превоза робе и полису осигурања
5) податке о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки)
6) податке о граничном прелазу за извоз отпада
7) извјештај о испитивању отпада, уколико је неопходан
8) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.
Уз захтјев за издавање дозволе за извоз неопасног отпада, поред ове документације, прилажу се и одговарајуће финансијске гаранције. Финансијску гаранцију или друге облике осигурања неопходно је поднијети уз захтјев за издавање дозволе за извоз неопасног отпада, у случају да се за отпад, који је стигао на одредиште, не може наћи рјешење за одлагање на еколошки прихватљив начин, неопходно је обезбиједити враћање отпада у земљу извоза о трошку извозника.

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева и подношење потребне документације

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико инспекција утврди да извоз није вршен у складу са издатим рјешењем

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку и против њега није допуштена жалба, али се може портент управни спор.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.