Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
321

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Информације и комуникације

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство науке и технологије

Контакт особа:  Зоран Цветковић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-709

Имеил:  z.cvetkovic@mnk.vladars.net

Закон(и)

Закон о електронском потпису Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 106/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку издавања дозволе и уписа у Регистар цертификационих тијела за издавање квалификованих електронских цертификата (Службени гласник Републике Српске број 78/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Извод из судског регистра за привредна друштва, односно извод из регистра јединица локалне самоуправе и предузетника
- Биланс успјеха и биланс стања за правна лица, односно пријаву пореза на доходак за физичка лица предузетнике за претходне три године и протекло раздобље у години у којој предаје захтјев
- Интерни правилник пословања у вези са израдом и овјером електронског потписа
- Документ о унутрашњој организацији, политици пословања и власничким односима
- Опис правила пружања услуга цертификације и правилник о поступцима цертификације
- Опис безбједносних рјешења заштите од неовлашћених приступа информацијама
- Опис система физичке и техничке заштите уређаја опреме и података, који ће подносилац захтјева уредити својим правилником о спровођењу заштите систем цертификације у складу са чл. 12. и 17. закона и правилником којим ће се прописати мјере и поступци употребе и заштите електронског потписа, средства за израду електронског потписа и система цертификације
- Попис и потврде о стручној спреми лица која извршавају стручно техничке и организационе те управљачке послове у систему услуга цертификације и вођења регистра потписника
- Копија полисе обавезног осигурања од одговорности за штету у износу прописаном правилником којим ће се прописати мјере и поступци употребе и заштите електронског потписа, средстава за израду електронског потписа и система цертификације

Накнада у КМ
нема накнаде

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година за правна лица уписана у судски регистар у РС, односно 3 године за правна лица са сједиЕЎтем у иностранству за која се дозвола издаје правном лицу у РС које их заступају, односно представљају

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Услови су исти као за издавање дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења
Губитак услова за упис из члана 12. Закона о електронском потпису Републике Српске

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Поступак у складу са Законом о управном поступку Републике Српске

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.