Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
069

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА РАД ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ

Сврха одобрења
Издавање дозволе за рад друштву за управљање добровољним пензијским фондом

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Осигурање, реосигурање и пензиони фондови, осим обавезног социјалног осигурања
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за осигурање Републике Српске

Контакт особа:  Весна Миловановић Благојевић

Адреса:  Бана Милосављевића 8/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-910

Имеил:  azors.kabinet@blic.net

Закон(и)

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (Службени гласник Републике Српске број 13/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и стандардизованом облику захтјева за издавање дозволе за рад друштву за управљање добровољним пензијским фондом и дозволе за организовање и управљање добровољним пензијским фондом (Службени гласник Републике Српске број 76/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Све додатне податке који се тичу тачке 12. Обрасца

Обавезна документација
- Оснивачки акт и статут
- Доказ да је намјенски рачун код банке уплаћен новчани дио основног капитала, са изјавом о поријеклу финансијских средстава, у складу са чланом 7. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
- Списак оснивача са подацима о пословном имену и сједишту са матичним бројем, са укупним номиналним износом оснивачког капитала и процентом учешћа у основном капиталу друштва за управљање
- За страна друштва за управљање добровољним пензијским фондом - доказ да је о намјери оснивања друштва за управљање и организовања добровољног пензијског фонда у Републици Српској обавијестио надлежни орган матичне државе, ако је таква дозвола неопходна по прописима матичне државе, те податке о основном капиталу друштва и за сваки фонд којим управља проспект, статут и посљедњи годишњи извјештај
- Податке за осниваче прописане чланом 10. став 1. алинеја д) Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
- Правила и процедуре пословања друштва за управљање чији садржај прописује Агенција
- План пословања за прве три године
- Списак предложених чланова управног одбора, директора и извршних директора друштва за управљање са радним биографијама, изјавама о пристанку обављања дужности и доказом да су испуњени услови из члана 15. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
- Доказ о организационој и техничкој оспособљености друштва за управљање, са списком лица која ће обављати послове из члана 8. Закона добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, са доказом да испуњавају прописане услове
- Стандардизовани образац захтјева за издавање дозволе за рад (Образац ЗДРД са прилозима)
- Доказ о уплати накнаде за рјешавање захтјева

Накнада у КМ
15.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока важења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Одобрење се не продужава/рјешење нема рока.

Разлози за престанак важења одобрења
Услови предвиђени чланом 91. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Може се покренути управни спор (рјешење је коначно).

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.