Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
617

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА РАДИОНИЦУ ТАХОГРАФА

Сврха одобрења
Омогућава вршење дјелатности контроле, испитивања и сервисирања тахографа

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Техничко испитивање и анализа

Грана:
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (Службени гласник БиХ бр. 48/10 и 66/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о радионицама и тахографима (Службени гласник БиХ бр. 04/11 и 48/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште радионице
- Адреса радионице
- Контакт телефон
- Одговорно лице

Обавезна документација
- Захтјев
- Овјерена копија судског рјешења (за правно лице)
- Рјешење од надлежног органа општине (за физичко лице)
- Изјава радионице да обезбјеђује одговарајућу поузданост умјеравања тахографа, те посједовање одговарајуће опреме и алата
- Доказ да против радионице није покренут стечајни поступак, поступак присилне нагодбе или ликвидације
- Доказ да против подносиоца захтјева, водитеља и запослених техничара није покренут и није у току, кривични поступак за кривично дјело које се води по службеној дужности, а које је било учињено при обављању послова у вези са тахографом
- Доказ да радионица није ангажовала водитеља радионице који је у протекле три године својим радом, узроковао губитак овлашћења за рад радионице
- Доказ да радионица има на одговарајући начин уређен уговорни однос с произвођачем тахографа у вези с опремом, поступцима и пословима које обавља
- Изјава водитеља да подносилац захтјева испуњава одредбе прописа о заштити личних података
- Доказ да радионица има подмирене све доспјеле обавезе на име пореза и других јавних давања
- Доказ да радионици или лицу чији је правни насљедник радионица у посљедњих пет година није одузето рјешење
- Употребна дозвола за радионицу
- Детаљан опис просторија с назнаком њиховог положаја
- Тлоцрт просторија у мјерилу 1:100
- Оригинал или овјерена копија документа о власништву просторија или доказ о праву кориштења истог за вријеме важења рјешења
- Изјава да не постоје правне или стварне препреке, које би подносиоца захтјева онемогућавале у кориштењу просторија у којима ће обављати дјелатност за вријеме важења рјешења
- Доказ да подносилац захтјева има на располагању опрему и алат који су у његовом власништву или закупу
- Навод о томе како подносила испуњава захтјев или омогућава испуњење захтјева везаног уз похрањивање и заштиту
- Детаљан опис одговарајуће опреме и алата
- Доказ да су еталони, испитна опрема и прибор за испитивање тахографа верификовани у складу са Законом о мјерилима
- Изјава да не постоје правне или стварне запреке, које би подносиоца захтјева онемогућавале у коришћењу опреме и алата за вријеме важења одобрења
- Копија уговора о раду из којег је видљиво да је техничар запослен код подносиоца захтјева на неодређено вријеме с пуним радним временом
- Овјерене копије М2 образаца или овјерене копија образаца ПД1300
- Овјерена копија дипломе о стручној спреми, најмање четврти степен стручне спреме у области механике, електонике или технологије друмских возила - за техничара
- Потврда којом се доказује завршена стручна оспособљеност техничара код једног од произвођача тахографског уређаја који има типско одобрење за аналогне тахографе или интероперабилно испитивање за дигиталне тахографе
- Доказ да техничар није правоснажно осуђен за кривично дјело које се води по службеној дужности, и које је учињено при обављању послова с тахографима
- Изјава техничара да истовремено није у радном односу или не обавља исте или сличне послове ван радионице
- Копија уговора о раду из којег је видљиво да је водитељ запослен код подносиоца захтјева на неодређено вријеме с пуним радним временом
- Овјерена копија дипломе о стручној спреми, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер електротехнике
- Доказ да водитељ није правоснажно осуђен за кривично дјело које се води по службеној дужности, и које је учињено при обављању послова с тахографима
- Изјава водитеља да истовремено није у радном односу или не обавља исте или сличне послове ван радионице
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
510

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исто као код подношења захтјева први пут.

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак испуњавања прописаних услова и непрописан рад.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор код надлежног Окружног суда у року од 30 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.