Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
809

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА ГРАЂЕЊЕ И НАДЗОР НАД ГРАЂЕЊЕМ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ РАДОВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Сврха одобрења
Прописују се услови за рад физичких лица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Дамир Шеранић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-531

Имеил:  d.seranic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 70/13 и 24/15)
Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци (Службени гласник Републике Српске број 99/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Личне податке

Обавезна документација
- Диплома о стеченом ниво образовања
- Увјерење о положеном стручном испиту за област за коју лиценцу тражи
- Увјерење - референс листа, коју под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за тачност података издаје правно лице код којег је подносилац захтјева стекао радно искуство или код којег је сада запослен, о учешћу:
1) на изради најмање пет докумената просторног уређења, са тачним називом и годином израде документа или
2) на изради техничке документације за најмање пет објеката, са тачним називом и годином израде или
3) на грађењу, односно извођењу радова за најмање пет објеката одговарајуће врсте и намјене са тачним називом и годином изградње
- Потврда о радном искуству у струци на пословима за које лиценцу тражи, овјерену од правног лица код којег ради и копију радне књижице, односно уговора о волонтирању за волонтере
- Копија личне карте
- Доказ о плаћеним трошковима за издавање лиценце

Уколико захтјев за лиценцу подноси лице чије занимање није наведено у члану 8. став 1. Правилника дужно је осим обавезне документације доставити и доказ од министарства надлежног за образовање о спроведеном поступку нострификације или другом одговарајућем поступку у којем је утврђено којем занимању одговара његово звање, односно титула коју је стекао у одређеном научном пољу.

Уколико је документација која се прилаже уз захтјев издата на неком од језика који нису у службеној употреби у Републици Српској, лице је дужно уз документацију доставити и превод те документације на један од службених језика у употреби у Републици Српској, а чији превод и овјеру је извршио овлаштени судски тумач.

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одузимање лиценце у случајевима прописаним Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.