Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
227

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ СТАТУСА КВАЛИФИКОВАНОГ ИНВЕСТИТОРА И УПИС У РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ ИНВЕСТИТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Сврха одобрења
Одобрење правним лицима статуса квалификованог инвеститора и упис у регистар

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о регистру квалификованих инвеститора и одобравању статуса квалификованих инвеститора (Службени гласник Републике Српске број 60/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Основни подаци о подносиоцу захтјева: пословно име, матични број и сједише за домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и сједиште за страно правно лице, претежну дјелатност, име и презиме законског заступника, телефон и е-маил лица овлашћеног за контакт с Комисијом
- Подаци из посљедњег годишњег или консолидованог финансијског извјештаја о просјечном броју запослених, укупној активи, вриједности укупног годишњег прихода

Обавезна документација
- Домаће правно лице доставља извод из регистра привредних субјеката, са именима лица овлашћених за заступање
- Страно правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра, не старији од 60 дана, из којег је видљив правни облик организовања, сједиште, адреса, списак лица овлашћених за заступање, овјерено пуномоћје којим се именује пуномоћник за пријем писмена, односно за предузимање других правних радњи у поступку (пословно име, сједиште и адреса, односно име, презиме и адреса пуномоћника), с тим да пуномоћник може бити адвокат или берзански посредник са сједиштем у Републици Српској
- Домаће правно лице доставља посљедњи усвојени годишњи финансијски и консолидовани извјештај (ако је обавезан да га израђује према одговарајућим прописима), с мишљењем ревизора
- Страно правно лице доставља посљедњи усвојени годишњи финансијски и консолидовани извјештај (ако је обавезан да га израђује према одговарајућим прописима), с мишљењем ревизора као и овјерен превод мишљења ревизора и одговарајућег дијела извјештаја којим се документују подаци приказани у захтјеву
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
200,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.