Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
302

Назив одобрења
ПОТВРДА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

Сврха одобрења
Планирање и праћење испуњавања циљева о учешћу енергије из обновљивих извора у бруто финалној потрошњи електричне енергије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде
Шифра:
O8484.1.84.13

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Милорад Прњић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-417

Имеил:  milorad.prnjic@mier.vladars.net

Закон(и)

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске бр. 39/13 и 108/13)
Закон о републичкој управи (Службени гласник Републике Српске бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о вођењу регистра пројеката из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске број 76/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив пројекта
- Основни подаци о пројекту (инсталисана снага, годишња производња, процијењена вриједност инвестиције)
- Локација пројекта
- Подаци о носиоцу пројекта
- Подаци о прибављеним дозволама (орган који је издао дозволу, рока важења и сл.)

Обавезна документација
- Захтјев за упис пројекта у Регистар пројеката прописан на обрасцу РП 1; захтјев за упис измјена и допуна података у Регистру пројеката прописан на обрасцу РП 2
- Рјешење о регистрацији надлежног суда за правна лица, односно рјешење о регистрацији предузетника или увјерење о пребивалишту за физичка лица
- Студија о економској оправданости пројекта у писаном или електронском облику
- Уговор о концесији или уговор о јавном приватном партнерству (ако се пројекат реализује у складу са чланом 38. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији)
- Дозвола за изградњу електроенергетских објеката, ако се издаје у складу са прописима којим се уређује област електроенергетике
- Еколошка дозвола, ако се издаје у складу са прописима којим се уређује област заштите животне средине
- Грађевинска дозвола издата од надлежног органа у складу са прописима који уређују област грађења
- Употребна дозвола
- Сертификат за производно постројење
- Уговор о подстицају

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одустајање власника од пројекта

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Не

Напомена
цлуВласник пројекта је дужан да у року од 15 дана од дана настале промјене поднесе Министарству захтјев за упис измјене, односно допуне података који се евидентирају у Регистар пројеката, укључујући све дозволе, цертификате, уговор/предуговор и др.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.