Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
283

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ НАПЛАТЕ И ПЛАЋАЊА У ЕФЕКТИВНОМ СТРАНОМ НОВЦУ

Сврха одобрења
Додатна погодност за извршење обавеза и наплату потраживања у међународном платном промету, у односу на редовне услове и начине плаћања и наплате

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство финансија

Контакт особа:  Жаклина Тица

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-184

Имеил:  z.tica@mf.vladars.net

Закон(и)

Закон о девизном пословању (Службени гласник Републике Српске бр. 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о плаћању и наплати у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у пословању са нерезидентима (Службени гласник Републике Српске број 46/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева
- Износ у валути
- Разлози због којих се наплата односно плаћање не може извршити безготовинским путем

Обавезна документација
- Захтјев за образложењем
- Копију јединствене царинске исправе за извршени извоз и увоз робе
- Копије рачуна за извршени извоз и увоз робе или услуге
- Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 70 КМ у складу са Законом о административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
- Резидент који подноси захтјев за плаћање обавеза према иностранству, по основу извршеног увоза робе и услуга, у ефективном страном новцу, подноси и изјаву овлашћеног лица о непостојању евидентираних а неизмирених доспјелих обавеза на рачуну код овлашћене организације за платни промет, по основу принудне наплате и других инструмената обезбјеђења плаћања

Накнада у КМ
70

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Појединачно или до годину дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношењем захтјева за продужење одобрења, као и потребне документације

Разлози за престанак важења одобрења
Извршена појединачна наплата или плаћање или истек рока

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешења су коначна у управном поступку и против истих се не може изјавити жалба. Резидент-правно лице и предузетник има право покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.