Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Одлука о поступку и критеријумима контроле и процјене утицаја закона, других прописа и општих акат - 28.07.2009
У "Службеном гласнику Републике Српске", број 61/09, објављена је Одлука о поступку и критеријумима контроле и процјене утицаја закона, других прописа и општих аката на уво?ење нових, измјену и укидање постоје?их формалности које оптере?ују привредно пословање. Овом одлуком утвр?ују се поступак и критеријуми контроле која се врши приликом уво?ења нових, измјене и укидања важе?их поступака и одобрења, сагласности, лиценци, увјерења, овлаш?ења и накнада (у даљем тексту: формалности), а које се односе на привредне дјелатности. Контрола се врши у току израде нацрта и приједлога закона, других прописа и општих аката, а у сврху идентификовања административних оптере?ења која ути?у на отпо?ињање и обављање привредне дјелатности. Обра?ива? прописа попуњава Образац за контролу нове, измјену или укидање постоје?е формалности, који је саставни дио Одлуке. Образац се заједно с нацртом прописа доставља на мишљење Министарству за економске односе и регионалну сарадњу у материјалном и електронском облику.
Образац о критеријумима контроле и процјени нових формалности које се уводе прописима а оптере?ују пословање привредних субјеката можете преузети на по?етној страни Регистра.


Вратите се на страницу вијести...